Senat Universitas

Senat Universitas Islam Syekh Yusuf

NO.NAMAJABATAN
1Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, Dip.RSL., M.Pd.Ketua
2Dr. Hj. Sri Yanti, Ir.,M.Si.Sekretaris
3Dr. H. Ruhiyat Taufik, SE.,MM.Anggota
4H. Ambuy Sabur, Drs.,M.Pd.Anggota
5Dr. Suhaya. MM.,M.Sc.Anggota
6Muhamad Djaelani, SE.,MM.Anggota
7Dr. H. Bambang Mardisentosa, Drs.,MM.Anggota
8Hj. Srie Nuning Mulatsih, SE, M.Si.Anggota
9H. Yusmedi Yusuf, SH.,M.Si.Anggota
10H. Anwarudin, Drs.,M.Si.Anggota
11Hilman, SE.,M.Si.Anggota
12Hj. Annie Myranika, SH.,MH.Anggota
13Sumardi, SH.,MH.Anggota
14Dr. Karmawan, MA.Anggota
15Nasrudin, S.Pd.I.,M.Pd.I.Anggota
16Hj. Dine Agustine, S.Si.,M.Si.Anggota
17H. Tri Wardoyo D.S., Ir. MM.Anggota
18Khamaludin, ST.,MT.Anggota
19Taufik Hidayat, S.Kom.,M.Kom.Anggota
20Dr. Khusaini, S.Pd.,M.SE.Anggota
21Agus Mulyana, Drs.,MA.Anggota
22Sri Lestari, S.Pd.,M.Si.Anggota
23Dr. Hadi Suharno, SE.,MM.Anggota
24Dr. Asep Ferry Bastian, SE.,MM.Anggota
25Ahmad, S.Pd.,MM.Anggota
26Dr. H. Edy Mulyadi, Drs.,M.Si.Anggota
27Dr. Hj. Tina Asmarawati, SH.,MH.Anggota